Cordless Impact Wrenches

R-PIW18-XL2 Cordless RawlWrench 18V 1000Nm, set

R-PIW18-XL2 Cordless RawlWrench 18V 1000Nm, set

R-PIW18-S Cordless RawlWrench 18V 1000Nm bare tool, in a transport case

R-PIW18-S Cordless RawlWrench 18V 1000Nm bare tool, in a transport case

R-PIW18-XS Cordless RawlWrench 18V 1000Nm bare tool, in a cardboard box

R-PIW18-XS Cordless RawlWrench 18V 1000Nm bare tool, in a cardboard box

R-PID18-XL2 Cordless RawlWrench 18V 210Nm, set

R-PID18-XL2 Cordless RawlWrench 18V 210Nm, set

R-PID18-S Cordless RawlWrench 18V 210Nm, in a transport case

R-PID18-S Cordless RawlWrench 18V 210Nm, in a transport case

R-PID18-XS Cordless RawlWrench 18V 210Nm bare tool, in a cardboard box

R-PID18-XS Cordless RawlWrench 18V 210Nm bare tool, in a cardboard box

Go to top